Nepotizmi 2321

 • 1470

  Intervista të filluara

 • 1094

  Përgjigje

 • 74%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Aktualisht, a jeni i/e punësuar?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  573 Përgjigje
  52.4%
 • Jo
  521 Përgjigje
  47.6%
02

Në përgjithësi, sa mendoni se është e vështirë për një person të gjej punë në Kosovë?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • 0 – Aspak e vështirë
  62 Përgjigje
  5.7%
 • 1
  38 Përgjigje
  3.5%
 • 2
  32 Përgjigje
  2.9%
 • 3
  72 Përgjigje
  6.6%
 • 4
  56 Përgjigje
  5.1%
 • 5
  144 Përgjigje
  13.2%
 • 6
  57 Përgjigje
  5.2%
 • 7
  102 Përgjigje
  9.3%
 • 8
  100 Përgjigje
  9.1%
 • 9
  61 Përgjigje
  5.6%
 • 10 – Shumë e vështirë
  370 Përgjigje
  33.8%
03

Rankoni sipas rëndësisë faktorët që mendoni që luajnë rol në punësim (ku 1 nënkupton faktorin më të rëndësishëm e kështu me radhë)!

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

04

Sa mendoni se është i pranishëm në Kosovë nepotizmi (favorizimi i punëdhënësve për punësim të të njohurve të tyre)?

1094 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Aspak i pranishëm
  83 Përgjigje
  8%
 • Deri diku i pranishëm
  313 Përgjigje
  29%
 • Shumë i pranishëm
  698 Përgjigje
  64%
05

Në cilin sektor mendoni se është më i shprehur nepotizmi?

1011 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Biznese private
  192 Përgjigje
  17.6%
 • Ndërmarrje publike
  462 Përgjigje
  42.2%
 • Qeveri
  279 Përgjigje
  25.5%
 • Organizata jo fitimprurëse
  38 Përgjigje
  3.5%
 • Tjetër
  34 Përgjigje
  3.1%
06

Krahasuar me vitet e kaluara, a mendoni se niveli i nepotizmit:

1011 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Është rritur
  277 Përgjigje
  25.3%
 • Ka mbetur i njëjtë
  500 Përgjigje
  45.7%
 • Është zvogëluar
  234 Përgjigje
  21.4%
07

Si e shihni nivelin e nepotizmit në Kosovë pas 5 viteve?

1011 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Më të lartë se tani
  167 Përgjigje
  15.3%
 • Të njëjtë sikurse tani
  415 Përgjigje
  37.9%
 • Më të vogël se tani
  373 Përgjigje
  34.1%
 • Nuk do të ekzistoj nepotizmi pas 5 viteve
  56 Përgjigje
  5.1%
08

Si e konsideroni punën e institucioneve në luftimin e nepotizmit?

1011 prej 1094 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë efektive
  70 Përgjigje
  6.4%
 • Efektive
  211 Përgjigje
  19.3%
 • Jo efektive
  362 Përgjigje
  33.1%
 • Aspak efektive
  220 Përgjigje
  20.1%
 • Nuk e di
  148 Përgjigje
  13.5%