Përgjegjësitë e korporatave 2079

 • 1310

  Intervista të filluara

 • 1193

  Përgjigje

 • 91%

  Shkalla e intervistave të përfunduara

01

Në përgjithësi, sa mendoni se korporatat (bizneset që kanë fitim të madh) kanë përgjegjësi ndaj shoqërisë (p.sh. dhënie e donacioneve, mbështetje e edukimit të të rinjve, promovim i barazisë gjinore etj.)?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë
  438 Përgjigje
  37%
 • Deri diku
  404 Përgjigje
  34%
 • Aspak
  153 Përgjigje
  13%
 • Nuk e di
  198 Përgjigje
  17%
02

Sa i përket Kosovës, në përgjithësi sa mendoni se kontribuojnë korporatat në shoqëri?

842 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë
  68 Përgjigje
  8%
 • Deri diku
  292 Përgjigje
  35%
 • Pak
  319 Përgjigje
  38%
 • Aspak
  125 Përgjigje
  15%
 • Nuk e di
  38 Përgjigje
  5%
03

Sa i përket përgjegjësisë sociale të korporatave në Kosovë, në cilat fusha mendoni se këto kompani VEPROJNË AKTUALISHT?

679 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Donacione për grupe të marxhinalizuara (fëmijë jetimë, familje me kushte të vështira, sindromë down etj.)
  289 Përgjigje
  24.2%
 • Angazhime për përmirësimin e mjedisit
  181 Përgjigje
  15.2%
 • Promovimi i edukimit
  162 Përgjigje
  13.6%
 • Promovimi i barazisë gjinore
  79 Përgjigje
  6.6%
 • Tjetër
  55 Përgjigje
  4.6%
 • Nuk e di
  119 Përgjigje
  10%
04

A mendoni se këto korporata duhet të investojnë më shumë sa i përket përgjegjësisë sociale në Kosovë (p.sh. dhënie e donacioneve, mbështetje e edukimit të të rinjve, promovim i barazisë gjinore etj.)?

679 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Po
  478 Përgjigje
  70%
 • Jo
  117 Përgjigje
  17%
 • Nuk e di
  84 Përgjigje
  12%
05

Në çfarë fushe mendoni që këto biznese duhet të kontribuojnë më shumë?

478 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Donacione për grupe të marxhinalizuara (fëmijë jetimë, familje me kushte të vështira, sindromë down etj.)
  296 Përgjigje
  24.8%
 • Angazhime për përmirësimin e mjedisit
  239 Përgjigje
  20%
 • Promovimi i edukimit
  285 Përgjigje
  23.9%
 • Promovimi i barazisë gjinore
  148 Përgjigje
  12.4%
 • Tjetër
  28 Përgjigje
  2.3%
06

Sa pajtoheni me pohimin: ‘Kompanitë që ofrojnë programe për mbështetjen e shoqërisë janë më të njohura se ato që nuk ofrojnë’?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

07

Sa pajtoheni me pohimin: ‘Kompanitë që ofrojnë programe për mbështetjen e shoqërisë kanë imazh më të mirë se ato që nuk ofrojnë’?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

08

Sipas jush, kompanitë krijojnë programe të tilla për:

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Fitim më të madh vetanak
  278 Përgjigje
  23.3%
 • Kontribut për shoqërinë
  121 Përgjigje
  10.1%
 • Fitim më të madh vetanak si dhe kontribut për shoqërinë
  349 Përgjigje
  29.3%
 • Asnjëra prej opsioneve të lartpërmendura
  160 Përgjigje
  13.4%
 • Nuk e di
  285 Përgjigje
  23.9%
09

Imagjinoni sikur një rrjet i dyqaneve i ka çmimet e produkteve 2-3 cent më të larta se në dyqanet tjera. Çmimet më të larta janë si rrjedhojë e donacioneve që kjo kompani bën për personat që jetojnë me kushte të rënda. Sa shpesh do të blenit nga ky dyqan?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Gjithmonë
  395 Përgjigje
  33.1%
 • Shpesh
  372 Përgjigje
  31.2%
 • Ndonjëherë
  235 Përgjigje
  19.7%
 • Rrallëherë
  58 Përgjigje
  4.9%
 • Asnjëherë
  133 Përgjigje
  11.1%
10

Po sikur çmimet në këtë dyqan të ishin si në dyqanet tjera mirëpo dyqani do të ishte 5 minuta më larg se vendi ku jetoni/punoni. Sa shpesh do të blenit nga ky dyqan?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Gjithmonë
  278 Përgjigje
  23.3%
 • Shpesh
  350 Përgjigje
  29.3%
 • Ndonjëherë
  353 Përgjigje
  29.6%
 • Rrallëherë
  101 Përgjigje
  8.5%
 • Asnjëherë
  111 Përgjigje
  9.3%
11

Si e perceptoni këtë kompani në raport me kompanitë e njëjta që nuk bëjnë kontribute në shoqëri?

1193 prej 1193 respondentëve janë përgjegjur në këtë pyetje.

 • Shumë më favorshëm
  319 Përgjigje
  26.7%
 • Deri diku më favorshëm
  328 Përgjigje
  27.5%
 • Pak më favorshëm
  308 Përgjigje
  25.8%
 • Aq favorshëm sa kompanitë e tjera
  238 Përgjigje
  19.9%